Nabór_2017/2018

ZARZĄDZENIE NR 194/2017 WÓJTA GMINY KOMORNIKI z dnia 2 marca 2017 rokuW sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych w gminie Komorniki na rok szkolny 2017/2018.

Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz.60 ) zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych w gminie Komorniki na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik do zarządzenia.


§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Komorniki Nr 194/2017 dnia 2 marca 2017 r.

Lp. Rodzaj czynności // Termin w postępowaniu rekrutacyjnym // Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
03 - 14.04.2017 r.
15 – 19.05.2017 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r., poz.1943)
18 – 21.04.2017 r.
22 - 23.05.2017 r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
24.04.2017 r. godz. 12.00
25.05.2017 r. godz. 12.00

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
24. - 26.04.2017 r.
26. – 29.05.2016 r.

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
28.04.2017 r. godz. 12.00
30.05.2017 r. godz. 12.00


REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY KOMORNIKI
NA ROK SZKOLNY 2017/2018W dniach od 3 do 14 kwietnia odbywać się będzie rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli w gminie Komorniki. Postępowaniem rekrutacyjnym (i uzupełniającym) objęte będą dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym mogą zostać objęte także dzieci w wieku 2,5 roku.
Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59] - do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Zasady rekrutacji do danego przedszkola ustala jej Dyrektor w regulaminie dostępnym na stronie internetowej i w siedzibie danej placówki.

Rekrutacja do przedszkoli odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl/komorniki Wnioski można złożyć do maksymalnie trzech wybranych placówek. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzona jest bezpośrednio w szkołach.

Rodzicu, zwróć uwagę na nowo obowiązujące przepisy dot. obowiązkowego wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego:

1. Dzieci sześcioletnie urodzone w 2011 r. od 1 września 2017 r. realizują obowiązek przygotowania przedszkolnego lub na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę w I klasie (wniosek należy złożyć u Dyrektora wybranej szkoły).
2. W Gminie Komorniki dzieci sześcioletnie, które nie rozpoczną nauki w klasie I realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach organizowanych w szkołach podstawowych.
3. Obowiązek szkolny od 1 września 2016 r. obejmuje dzieci siedmioletnie, urodzone w 2010 r., które nie rozpoczęły nauki w roku szkolnym 2016/2017.


W procesie rekrutacji uwzględniane są kryteria związane z sytuacją rodzinną i zdrowotną, wskazane w ustawie o systemie oświaty oraz, jeśli ich zastosowanie nie da ostatecznego rozstrzygnięcia, kryteria ustalone przez Radę Gminy Komorniki w uchwale nr XXXI/323/2017
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


Harmonogram czynności i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych

L.p. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
03 - 14.04.2017 r.
15– 19.05.2017 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
18 – 21.04.2017 r.
22 - 23.05.2017 r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
24.04.2017 r. godz. 12.00
25.05.2017 r. godz. 12.00

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
24. - 26.04.2017 r.
26. – 29.05.2017 r.

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
28.04.2017 r. godz. 12.00
30.05.2017 r. godz. 12.00


W postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się następujące kryteria:

Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 131 ust 1 ustawy o Prawo oświatowe) i ich wartości:

Kryterium // Punkty

1. Wielodzietność rodziny kandydata. 50
2. Niepełnosprawność kandydata. 50
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 50
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 50
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 50
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 50
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 50


Kryteria dodatkowe (II etap postępowania rekrutacyjnego, na podstawie uchwały Rady Gminy Komorniki nr XXXI/323/2017 z 23.02.2017 r.) i ich wartości:

Kryterium // Punkty
1. Oboje rodziców pracujących lub studiujących dziennie lub prowadzących działalność rolniczą – dotyczy to również rodzica pracującego/studiującego dziennie/prowadzącego działalność rolniczą samotnie wychowującego dziecko. 10
2. Wskazanie przez oboje rodziców dla celów podatku dochodowego miejsca zamieszkania na terenie gminy Komorniki, dotyczy to również rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko. 8
3. Rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja. 6
4. Rodzeństwo biorące udział w rekrutacji do tego samego przedszkola
w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja 5
5. Zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu co najmniej 8 godzin dziennie. 4
6. Udokumentowana trudna sytuacja rodzinna lub materialna, pozostawanie rodziny pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej lub pobierającej zasiłek rodzinny. 2


Słowniczek:

rodzic - rodzic posiadający pełną władzę rodzicielską, prawny opiekun dziecka lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem

rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba ze osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata:

I. Kryteriów głównych:

1) dla kryterium 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
2) dla kryterium 2, 3, 4, 5, - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
3) dla kryterium 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
4) dla kryterium 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

II. Kryteriów dodatkowych:

1) dla kryterium 1 – oświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu w trybie dziennym/ prowadzeniu działalności rolniczej;
2) dla kryterium 2 – oświadczenie o wskazaniu miejsca zamieszkania dla celów podatku dochodowego na terenie gminy Komorniki;
3) dla kryterium 5 – oświadczenie o objęciu rodziny opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.


Załącznik do Zarządzenia Dyrektora
Publicznego Przedszkola „Z INNEJ BAJKI” w Komornikach
z dnia 07 marca 2017 roku.

Regulamin przeprowadzania rekrutacji dzieci
do Publicznego Przedszkola „ Z INNEJ BAJKI” w Komornikach na rok szkolny 2017/2018§ 1
1. Niniejszy Regulamin określa procedurę i zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola „Z INNEJ BAJKI” w Komornikach.
2. Prawo do wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 6 lat (w miarę możliwości organizacyjnych placówki, zgodnie ze stanowiskiem Wójta Gminy Komorniki z dnia 12 stycznia 2017 roku).
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w rekrutacji mogą wziąć udział dzieci, które ukończyły 2,5 rok.
§ 2
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Komorniki;
2. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Komorniki;
3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznego Przedszkola „Z INNEJ BAJKI” w Komornikach;
4. Przedszkolu - należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole „Z INNEJ BAJKI” w Komornikach;
5. Komisji - należy przez to rozumieć Komisję rekrutacyjną w przedszkolu przeprowadzającym rekrutację;
6. wielodzietności rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i/lub więcej dzieci;
7. samotnym wychowywaniu dziecka - należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;
8. Rodzicu - należy przez to rozumieć rodzica posiadającego pełną władzę rodzicielską, prawnego opiekuna dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
9. Kandydacie - należy przez to rozumieć dziecko objęte rekrutacją do przedszkola publicznego;
10. Wniosku - należy przez to rozumieć „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” w wersji papierowej i elektronicznej;
11. Deklaracji - należy przez to rozumieć „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu” w wersji papierowej.
12. OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej;
13. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin przeprowadzenia rekrutacji dzieci
do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Komorniki;
14. systemie naboru - należy przez to rozumieć System Rekrutacji Elektronicznej do przedszkoli publicznych prowadzony drogą internetową.

Tok postępowania rekrutacyjnego
§ 3
1. Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy.
2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, to w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci spoza obszaru gminy.
3. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
4. Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy niniejszego regulaminu.
5. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest zgodna z liczbą miejsc, przyjęć
do przedszkola dokonuje Dyrektor.
6. W przypadku większej liczby zgłoszeń, Dyrektor przeprowadza rekrutację zgodnie z Regulaminem.
7. Zgłoszenia kandydata można dokonać do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.
We wniosku należy określić kolejność wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych i złożyć ją w przedszkolu pierwszego wyboru.
8. Wzór wniosku zgłoszenia jest określany przez Wójta w drodze zarządzenia.
9. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny, podpis na deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Zasady postępowania rekrutacyjnego
§ 4
1. Rekrutację do przedszkola na kolejny rok szkolny ogłasza Dyrektor w formie pisemnego ogłoszenia.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera termin i miejsce składania przez rodziców wniosków zgłoszenia i deklaracji oraz informację o miejscu udostępnienia Regulaminu.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 Dyrektor umieszcza:
1) na stronie internetowej przedszkola;
2) na tablicy ogłoszeń przedszkola.
§ 5
1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się raz w roku przy wykorzystaniu elektronicznego systemu naboru.
2. Elektroniczny system naboru do przedszkoli na terenie Gminy Komorniki gwarantuje stosowanie jednolitych zasad zapisów i kryteriów przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola.
3. Elektroniczna rekrutacja do przedszkola trwa od 3 do 14 kwietnia i obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu oraz składanie papierowej wersji wniosku w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.
4. Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl/komorniki
5. Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić wniosek, a następnie wydrukować
i podpisany dostarczyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do siedziby przedszkola pierwszego wyboru.
6. Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu mogą pobrać wniosek w dowolnym przedszkolu, wypełnić go i po podpisaniu złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru, którego dyrektor wprowadzi wniosek do systemu.
7. Zarejestrowane w systemie naboru wnioski, zostaną przez system automatycznie uszeregowane zgodnie z kryteriami zawartymi w § 6 Regulaminu.
8. Dyrektor odpowiada za sprawdzenie danych wpisanych przez rodziców do wniosku
ze zgłoszeniem w systemie i wydaje rodzicom potwierdzenie przyjęcia karty.
9. Warunkiem otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku jest złożenie przez rodziców dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w Regulaminie.
10. Brak dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przez kandydata eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

§ 6
1. W przypadku zgłoszenia w trakcie rekrutacji większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w §3 ust. 1, niż ilość wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, w pierwszym etapie rekrutacji są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości wyrażonej w punktach:

Kryterium // Punkty
1) wielodzietność rodziny kandydata 50
2) niepełnosprawność kandydata 50
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 50
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 50
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 50
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 50
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą 50
2. Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja przystępuje do drugiego etapu rekrutacji.
3. W drugim etapie rekrutacji bierze się pod uwagę następujące kryteria o różnej wartości wyrażonej w punktach:
Kryterium // Punkty
1) oboje rodziców pracujących lub studiujących dziennie lub prowadzących działalność rolniczą – dotyczy to również rodzica pracującego/ studiującego dziennie/ prowadzącego działalność rolniczą, samotnie wychowującego dziecko 10
2) wskazanie przez oboje rodziców/prawnych opiekunów dla celów podatku dochodowego miejsca zamieszkania na terenie gminy Komorniki, dotyczy to również rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko 8
3) rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola w danym roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja 6
4) rodzeństwo biorące udział w rekrutacji do tego samego przedszkola w roku szkolnym , w którym prowadzona jest rekrutacja. 5
5) zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu co najmniej 8 godzin dziennie 4
6) udokumentowana trudna sytuacja rodzinna lub materialna, pozostawanie rodziny pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej lub pobierającej zasiłek rodzinny 2
oraz *dodatkowe kryterium wewnętrzne Publicznego Przedszkola „Z INNEJ BAJKI” w Komornikach:
*7) dziecko, które ubiega się o miejsce w Publicznym Przedszkolu „Z INNEJ BAJKI”, a uczęszcza do Prywatnego Żłobka „Z INNEJ BAJKI” w roku, w którym prowadzona jest rekrutacja do przedszkola, otrzymuje w naborze dodatkowe punkty 10

§ 7
1. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa
w § 6 ust. 1, odpowiednio:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zm.);
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583, 1860 ze zm.).
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wskazanych w § 6 ust. 3:
1) dla kryterium 1 - oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/studiowaniu w trybie dziennym/ prowadzeniu działalności rolniczej;
2) dla kryterium 2 - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wskazaniu miejsca zamieszkania dla celów podatku dochodowego na terenie gminy Komorniki;
3) dla kryterium 5 - oświadczenie rodziców o objęciu rodziny opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 8
1. Oświadczenia potwierdzające spełnienia przez kandydata dodatkowych kryteriów zawartych w § 6 ust. 3, rodzic składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2. Rodzic składający oświadczenia zobowiązany jest do zawarcia w nich klauzuli o treści
"Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
3. Przewodniczący komisji może:
1) zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów);
2) zwrócić się do Wójta celem potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach.
4. Wójt w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji lub może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
5. O wynikach weryfikacji oświadczeń Wójt informuje przewodniczącego komisji.
6. W przypadku niepotwierdzenia w wyznaczonym terminie okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
7. Na podstawie spełnianych przez dziecko kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć.
8. W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci z terenu Gminy i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może rozpatrzeć wnioski rodziców dzieci urodzonych w roku kolejnym - późniejszym, przy czym przyjmuje się kryterium wiekowe, zgodnie z datą urodzenia dziecka - od najstarszego do najmłodszego.
9. W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci z terenu Gminy i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może rozpatrzeć wnioski rodziców dzieci spoza gminy, uwzględniając kryteria określone w §6 pkt 3. Pierwszeństwo mają dzieci rodziców zamieszkałych poza terenem Gminy a jednocześnie pracujących na terenie Gminy i na jej rzecz.

§ 9
Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, zawierających imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia dziecka do przedszkola odbywa się w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola 24 kwietnia godz. 12:00.
Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.

§ 10
1. Złożenie podpisanego wniosku zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami, lub deklaracji w terminie wskazanym w § 14, ust. 1 i § 3, ust. 9 jest podstawą do zawarcia umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole.
2. Rodzice zakwalifikowanych kandydatów mają obowiązek w ciągu 3 dni od dnia wywieszenia list, zgłoszenia się do przedszkola celem złożenia pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do danego przedszkola.
3. Niepodpisanie oświadczenia woli w terminie, o którym mowa w ust. 2 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych.
4. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, zawierające imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia dziecka do przedszkola są wywieszane w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola 28 kwietnia o godz. 12:00.
Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.
5. Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, mogą złożyć wniosek w przedszkolu, które ma wolne miejsca.
6. Umowy o korzystaniu z usług przedszkolnych podpisywane są w terminie 1-14 czerwca.
7. Nie podpisanie umowy na korzystanie z usług przedszkolnych w terminie, o którym mowa w ust. 6 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy dzieci przyjętych.
§ 11
1. Rodzicom kandydatów nieprzyjętych do przedszkola służy prawo złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
2. Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust.3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Skład i prace komisji
§ 12
1. Dyrektor w drodze zarządzenia powołuje Komisję i wyznacza jej przewodniczącego.
2. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli przedszkola .
3. W pracach komisji może, na wniosek Dyrektora, uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego .
4. W Komisji rekrutacyjnej nie mogą brać udziału :
- dyrektor przedszkola
- osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym w przedszkolu.
5. Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
6. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji uczestniczy co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
7. Do zadań Komisji należy:
1) weryfikacja spełnienia przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zawierających imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;
3) sporządzenie protokołu z posiedzenia, do którego załącza się listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do placówki wraz z informacją o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom za poszczególne kryteria
4) sporządzenie protokołu z posiedzenia, do którego załącza się listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki.
5) protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności : datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Komisji rekrutacyjnej.
8. Dokumentacja z rekrutacji przechowywana jest w przedszkolu.
9. W pracach komisji uczestniczą tylko jej członkowie.
10.Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane do nie ujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola

Zasady przyjmowania dzieci z listy rezerwowej
§ 13
1. W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu w trakcie roku szkolnego, dyrektor przyjmuje dzieci z listy rezerwowej, wg ilości punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnym w grupie wiekowej, w której zwolniło się miejsce.
2. Listę rezerwową generuje system naboru.
3. W przypadku otrzymania jednakowej ilości punktów zostaje powołana komisja odwoławcza w składzie co najmniej 3 nauczycieli przedszkola.
4. Na wniosek dyrektora w pracach komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organu prowadzącego.
5. Komisja weryfikuje ponownie otrzymane dokumenty biorąc pod uwagę kryteria zawarte w § 6.
6. Z posiedzenia komisji odwoławczej sporządzony zostaje protokół.

Terminy
§ 14
Rekrutacja podstawowa
1. Od 03 do 14 kwietnia odbywa się rekrutacja do przedszkola na dany rok szkolny.
W tym okresie trwa składanie wniosków kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w systemie naboru, za pośrednictwem strony internetowej oraz składanie papierowej wersji wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w przedszkolu pierwszego wyboru.
2. Od 18 do 21 kwietnia trwają prace komisji- weryfikacja danych zawartych w oświadczeniach
3. 24 kwietnia o godz. 12:00 następuje ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola, w siedzibie przedszkola oraz w systemie naboru. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.
4. Od 24 kwietnia po godzinie 12:00 do 26 kwietnia przyjmowanie pisemnych oświadczeń woli rodziców. Nie podpisanie oświadczenia woli w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.
5. 28 kwietnia o godz.12:00 wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym.
6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie-przyjętych, rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
7. W terminie 5 dni od wpłynięcia wniosku od rodzica o uzasadnienie, komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
8. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
9. W terminie 7 dni od wpływu odwołania rodzica dyrektor przygotowuje pisemną odpowiedź.
10. Od 01 do 14 czerwca – podpisywanie umów z przedszkolem na korzystanie z usług przed-szkolnych. Niepodpisanie umowy na korzystanie z usług przedszkolnych w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy dzieci przyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca

1. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc w przedszkolu organizuje się nabór uzupełniający
2. Od 15 do 19 maja przyjmowanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym
3. Od 22 do 23 maja weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola w naborze uzupełniającym
4. 25 maja godz. 12:00, podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym
5. Od 26 i 29 maja przyjmowanie pisemnych oświadczeń woli rodziców
6. 30 maja godz. 12:00 wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w naborze uzupełniają-cymRegulamin uzgodniony z Wójtem Gminy Komorniki 14.02.2017
Przedszkolowo.pl logo